Vedtekter for Krisesenteret for Orkdal og omegn

Organisasjon:

Krisesenteret for Orkdal og omegn er en privat ideell organisasjon uten profittmål lokalisert i Orkland kommune. Organisasjonsnummer: 971382163

Årsmøte

Styre

Daglig leder

Ansatte/frivilligvakter

Formål:

Krisesenteret skal dekke alle lovpålagte oppgaver i henhold til Krisesenterloven for våre samarbeidskommuner.

Krisesenterets formål er å hjelpe og beskytte kvinner, menn og deres barn, som er utsatt for alle typer vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Krisesenteret ønsker å delta i prosessene for å sette vold i nære relasjoner på dagsorden.

Krisesenteret for Orkdal og omegn er partipolitisk nøytral og ikke tilknyttet noe trossamfunn.

Krisesenterets oppgaver:

Krisesenteret arbeider etter prinsippet om hjelp til selvhjelp.

Krisesenteret skal til enhver tid være et lavterskeltilbud.

Krisesentertilbudet er gratis og tilgjengelig hele døgnet.

Beboere må kjøpe og lage egen mat, samt ivareta personlig hygiene.

Krisesentertilbudet for kvinner og menn holdes fysisk atskilt jf. Krisesenterloven § 2.

Hjelp ytes i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging.

Krisesenteret kan også gi et beskyttet botilbud i en akuttfase/overgangsperiode. Oppholdet på Krisesenteret skal normalt ikke overstige 6 uker.

Krisesenteret bistår i å finne en løsning på en vanskelig livssituasjon, kartlegge trusselbildet og om nødvendig bidra til å iverksette sikkerhetstiltak. Krisesenteret orienterer om ulike regler og rettigheter, og formidler kontakt med det øvrige hjelpeapparatet.

Krisesenteret kan også bistå i reetableringen hvis dette er ønskelig av brukerne av vårt tilbud.

Krisesenteret kan ved forespørsel komme ut til samarbeidskommuner for å delta på fagdager, foredrag etc.

Taushetsplikt:

Ansatte har taushetsplikt og må levere gyldig politiattest. Jfr. Krisesenterloven § 5 og § 7.

Personer som tar kontakt med Krisesenteret har krav om å bevare sin anonymitet, så lenge ikke avvergeplikten jfr. Straffeloven § 196 eller barnevernloven sier noe annet. jfr. Krisesenterloven §6 og barnevernloven § 6-4 annet ledd.

Brukere av krisesentertilbudet underskriver taushetserklæring.

Besøkende av Krisesenteret må underskrive taushetserklæring.

Medlemskap i Krisesenteret for Orkdal og omegn:

Samarbeidskommunene som bidrar økonomisk til Krisesenteret har hvert sitt medlemskap.

Årsmøtet:

Årsmøtet er Krisesenterets øverste myndighet og holdes innen utgangen av mai hvert år.

Når dato er fastsatt for årsmøtet, gjøres dette kjent for medlemmene.

Forslag som skal behandles av årsmøtet, må være levert til styrets leder senest 4 uker før årsmøtet.

Innkalling vedlagt saksliste sendes aktive medlemmer skriftlig med 14 dagers varsel.

Årsmelding, regnskap med revisors beretning og budsjett legges frem på møtet.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.
 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 3. Styrets årsmelding
 4. Regnskap og revisors beretning
 5. Vedta disponering av overskudd/underskudd
 6. Budsjett for kommende år
 7. Valg:
  • 6 styremedlemmer
  • 2 varamedlemmer
  • Revisor
  • 2 medlemmer i valgkomite
 8. Behandle innkomne forslag.

Kommentar til Sak 7: Styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer i valgkomite velges for 2 år. Hvert år er 3 styremedlemmer på valg, 1 varamedlem og 1 medlem av valgkomite. Valg av styreleder og nestleder gjøres innad i styret og velges for 1 år. 

Ekstraordinært årsmøte:

Det kan kreves ekstraordinært årsmøte fra 3 eller flere kommuner, og av styret.

Det innkalles på samme måte som ved ordinært årsmøte, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de saker som er kunngjort i innkallingen.

Styret:

Styret skal bestå av

 • 2 representanter fra de ansatte/frivillige vakter
 • 2 folkevalgte representanter fra våre samarbeidskommuner 
 • 2 representanter fra kommunale etater i våre samarbeidskommuner

Varamedlemmene består av 1 representant fra de ansatte/frivillige vakter, og 1 representant fra folkevalgte i våre samarbeidskommuner.

Leder velges hvert år. Øvrige medlemmer velges for 2 år om gangen. Hvert år er 2 styremedlemmer på valg. Varamedlemmer velges for 1 år om gangen.

Valgkomite består av: 2 medlemmer som skal velges fra våre samarbeidskommuner for 2 år om gangen.

                                    Ett medlem av valgkomiteen er på valg hvert år.

Representanter fra ansatte/frivilligvakter kan ikke velges som leder eller nestleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er til stede.

Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.

Krisesenteret forpliktes ved underskrifter av senterets styreleder og ett styremedlem.

Styret kan meddele prokura.

Det skal føres protokoll over styrets møter. Utskrift av protokollen skal sendes styremedlemmer innen 14 dager etter hvert møte.

Styrets oppgaver:

 • Styret skal påse at Krisesenteret drives i tråd med organisasjonens formål og i henhold til Krisesenterloven.
 • Styret har ansvar for at årsmøtets vedtak og retningslinjer gjennomføres.
 • Styret skal sørge for at organisasjonens regnskap er undergitt betryggende kontroll.
 • Styret skal vedta Krisesenterets budsjett.
 • Styret skal fastsette samarbeidskommunens økonomiske tilskudd.
 • Styret skal ansette og avskjedige administrativt personale, samt fastsette lønn og ansettelsesforhold.
 • Styret har ansvar for at Krisesenteret har tilfredsstillende bemanning og at kunnskapen til enhver tid står i forhold til arbeidsoppgavene. Videre at arbeidsforhold og arbeidsmiljø er slik at det gir grunnlag for godt og målrettet krisesenterarbeid og trivsel for alle parter.
 • Styret kommer med forslag til aktuelle styremedlemmer før årsmøtet.

Daglig leder:

 • Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften av Krisesenteret.
 • Daglig leder har ansvar for at pålegg/retningslinjer gitt av offentlig myndighet, eller vedtak gitt av styret følges opp.
 • Daglig leder er sekretær for styret og har ansvar for at saker som legges fram til behandling er forsvarlig utredet. Daglig leder rapporterer til styret og har ansvar for innkalling til møter og referater.
 • Daglig leder har tale og forslagsrett på styremøter.
 • Daglig leder fastsetter de ansattes lønn og arbeidsvilkår.
 • Daglig leder har ansvar for ansettelser av fast personell og vakter på frivillig basis.
 • Daglig leder har ansvaret for personalforvaltningen etter styrets retningslinjer.
 • Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig, eller i saker hvor det foreligger inhabilitet, anvises av styrets leder.
 • Daglig leder er ansvarlig for medarbeidersamtaler og personalmøter for ansatte.

Vedtektsendringer:

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Oppløsning:

Oppløsning av Krisesenteret for Orkdal og omegn skal behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøtet innen 3 måneder. Før oppløsning kan skje, må vedtaket godkjennes med 2/3 flertall på det ekstraordinære årsmøtet.

Ved oppløsning skal eiendom og innbo selges og eventuelt overskudd skal gis bort til en eller flere ideelle organisasjoner.