Hva er vold?

Fysisk vold- slag, spark, dytting, lugging, innesperring, omskjæring(kjønnslemlestelse), kvelertak, angrep med ulike gjenstander, fastholding m.m.

Psykisk vold- bruk av ord og stemme som kontrollerer, skader, krenker eller ydmyker. Trusler om å skade eller drepe.

Seksuell- sex mot din vilje, trusler om seksuelle overgrep, seksuell trakassering, prostitusjon/trafficking (menneskehandel).

Materiell vold- vold som går utover ting og gjenstander, møbler og inventar. Ødeleggelse av gjenstander som har sentimental verdi. Dersom den som utøver den materielle volden tidligere har utøvd fysisk eller psykisk vold, vil den materielle volden føles svært skremmende og lammende.

Økonomisk vold- nektes å ha kontroll over egen eller felles økonomi.

Sosial vold- sosial isolasjon, ekskludering, begrenset bevegelsesfrihet.

Latent vold- vold som virker i kraft av sin mulighet. I nære relasjoner hvor det har forekommet vold, blir ofte den latente volden den dominerende voldsformen. Risiko for ny vold kan styre alt den voldsutsatte gjør, uten at det foreligger noen aktiv trussel. Det å ha opplevd vold gjør at man vet det kan skje igjen.

 

 

Vi er her for å gi deg hjelp og støtte hvis du føler at du og eventuelt dine barn er i fare, og trenger en trygg havn.

Telefon: 72482410

E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com

Facebook: https://www.facebook.com/orkdalkrise